STADGAR FÖR INSAMLINGSSTIFTELSEN MILDEF CHARITY FOUNDATION (MCF)

1. Firma

Stiftelsens firma är Insamlingsstiftelsen MilDef Charity Foundation.

2. Säte

Stiftelsen ska ha sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län.

3. Verksamhetsår

Stiftelsens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, skall vara kalenderår.

4. Ändamål

4.1 Stiftelsens ändamål är att samla in medel för utdelning till välgörande ändamål, däri­bland men inte begränsat till; ekonomiskt eller socialt utsatta människor.

4.2 Det i punkt 4.1 angivna ändamålet ska uppnås genom att stiftelsen erhåller medel via aktiebolaget MilDef Group AB samt arrangemang som genomförs till förmån för stiftelsen och varigenom deltagande personer, företag och organisa­tioner fonderar pengar till stiftelsen. Ytterligare skall medel som på annat sätt till­kommer stiftelsen nyttjas för utdelning till välgör­ande ändamål i enlighet med punkt 4.1.

4.3 Stiftelsen skall alltid sträva efter att inneha maximal transparens gentemot sina bidragsgivare. Alla bidragsgivare som efterfrågar sådan information skall alltid erhålla densamma inom skäligt tid.

5. Kapital

5.1 Stiftelsen skall årligen donera minst 50% av det under året tilldelade kapitalet. Maximalt får stiftelsen utdela 50% av summan av det ingående kapitalet plus årets tilldelade kapital.

5.2 Insamlade medel ska nyttjas för utdelning till uppfyllande av stiftelsens ändamål. Av insamlade medel ska minsta nödvändiga andel nyttjas för de kostnader som är absolut nödvändiga för stiftelsens verksamhet och existens.

6. Ledning

6.1 Stiftelsen ska styras och ledas av en styrelse bestående av som lägst 3 och som högst 6 ordinarie ledamöter samt högst 3 suppleanter.

6.2 Styrelsens medlemmar och sammansättning beslutas årligen genom röstning bland alla anställda på MilDef AB. Det är stiftelsens valberedning som har i uppgift att föreslå röstbara kandidater för de röstberättigade. Styrelsens ledamöter väljs genom enkel majoritet.

6.3 Uppdraget som styrelseledamot är oavlönat, inget arvode utgår till styrelseledamot. Uppdraget som styrelseledamot varar till dess vederbörande av egen vilja lämnar uppdraget eller byts ut via beslut på årsstämma.

6.4 Styrelsemöte ska hållas på begäran av ledamot, dock skall styrelsen som minimum hålla fyra styrelsemöten om året. Ordföranden svarar för att kallelse tillställs samtliga styrelseledamöter.

6.5 Vid styrelsemöte ska protokoll föras, att justeras av ordföranden såvida denne inte är protokollförare. Protokoll ska föras och bevaras i nummerordning samt på ett betryggande sätt.

6.6 Styrelsen är enbart beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande.

6.7 Var och en av styrelseledamöterna har en röst. Som styrelsens uppfattning gäller den mening varom flest styrelseledamöter förenat sig (enkel majoritet). Vid lika röstetal gäller den uppfattning som ordföranden biträder.

6.8 Styrelsen äger rätt att adjungera särskild person till styrelsen och dess möten, dock äger sådan person inte någon rösträtt.

6.9 Stiftelsens innehar ett s.k. ”godkännandeutskott”. Deras uppgift, och enda uppgift, är att alla förslag styrelsen har på ändamål som skall erhålla donationer skall godkännas av detta utskott. Det åligger styrelsens att inhämta ett skriftligt godkännande från medlemmarna i godkännandeutskottet för varje enskild donering av medel.

7. Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsens ledamöter, två i förening, varvid styrelsens ordförande skall vara en. Styrelsen kan härutöver utse en eller flera personer att teckna firman generellt eller för enskilda tillfällen. Ett sådant mandat skall skriftligen införas i ett styrelseprotokoll innan den kan bli giltig.

8. Räkenskaper och revision

8.1 Räkenskaper och bokföring ska föras i enlighet med var tid gällande lagar, förord­ningar och föreskrifter för insamlingsstiftelser.

8.2 Granskning av stiftelsens förvaltning och räkenskaper ska utföras av en av styrelsen utsedd auktoriserad eller godkänd revisor jämte högst en suppleant. Revisorn ska ha den mandattid som styrelsen beslutar.

9. Stadgeändring och stiftelsens upplösning

9.1 Vid beslut om ändringar av dessa stadgar och stiftelsens upplösning gäller majoritets­krav om 2/3 av samtliga röstberättigade anställda i MilDef AB röster vid den gällande tidpunkten.

9.2 Om det vid stiftelsens upplösning finns några innestående medel ska dessa efter bestrid­ande av nödvändiga kostnader för stiftelsens avveckling delas ut i enlighet med det för stiftelsen gällande ändamålet.